Boerencoöperatie CONO Kaasmakers breidt duurzaamheidsprogramma uit

Boerencoöperatie CONO Kaasmakers, de makers van Beemster kaas, streeft naar een nog duurzamere productieketen op de boerderij. Het duurzaamheidsprogramma Caring Dairy wordt per volgend jaar uitgebreid met als doelen blije koeien, meer gras in de bek en een beter milieu. Met deze uitbreiding kunnen de leden tot € 0,75 per 100 kilo melk aan extra premies verdienen. Om voortvarend van start te gaan geldt vanaf 2020 tevens een verbod op glyfosaat (ook wel bekend onder de naam RoundUp) voor direct gebruik in de melkveehouderij en gaat CONO 100% GMO-vrije kaas maken. Of te wel, de CONO koeien krijgen alleen nog voer dat vrij is van glyfosaat en van genetisch gemodificeerde organismen.

Blije koeien, meer gras en een beter milieu

De CONO veehouders nemen al 10 jaar deel aan het Caring Dairy programma. Een continu verbeterprogramma voor duurzame bedrijfsvoering op de boerderij. Het aanvullende programma waarmee veehouders de extra premie kunnen behalen steunt op 3 pijlers: ‘blije koeien’, ‘meer gras’ en een ‘beter milieu’.
Bij ‘blije koeien’ hoort het streven naar maximaal weiden. Niet alleen voor melkvee, maar ook voor jongvee. Weiden hoort bij het natuurlijk gedrag van koeien en draagt daarom bij aan het welzijn. Gezonde dieren staan aan de basis van een hoge levensduur van de koeien en een laag diergeneesmiddelen gebruik. In de stal wordt het welzijn van de koeien verhoogd door onder meer de verplichte massageborstel, zachte ligbedden, en elke koe een eigen ligplaats.
Bij het onderdeel ‘meer gras’ wordt veel vers gras in het voerrantsoen beloond. Dit valt samen met een hoge mate van zelfvoorzienendheid (eigen geteeld voer) en een lagere inkoop van bijvoorbeeld krachtvoer. Een groot aandeel blijvend grasland is goed voor de bodem en sluit nauw aan op een grasrantsoen. Agrarisch natuurbeheer en biodiversiteit zoals kruidenrijkgrasland en weidevogelbeheer wordt ook gestimuleerd en beloond. Al 50% van de CONO-leden doet al in bepaalde vorm aan agrarisch natuurbeheer.
Binnen het onderdeel ‘beter milieu’ wordt de veehouder beloond voor 100% groene stroom, een laag energiegebruik en eigen energieopwekking bijvoorbeeld door zonnepanelen. Ook behoort reductie van de broeikasgasuitstoot tot de doelen en een goede mineralen kringloop zoals stikstofbenutting, en een lage ammoniakuitstoot. Uniek is het belonen van het nu al lage gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door CONO boeren.

Duurzaam meerkeuze menu

De leden melkveehouders van CONO kunnen in dit aanvullende programma kiezen uit 18 indicatoren en daarmee stapelen. Elke indicator, zoals nog meer vers gras in het rantsoen, kan 5 cent per 100 kilo melk opleveren. Dit geld komt bovenop de € 2,75 aan huidige premie voor weidegang en Caring Dairy. Om optimaal te kunnen inspelen op veranderende wet- en regelgeving of op nieuwe marktvragen zijn de verschillende doelen zijn niet statisch, maar dynamisch opgesteld. Een einddatum voor het programma is er niet, maar voorlopig is de horizon gelegd bij 2025. Zo streeft CONO Kaasmakers naar één grote duurzame melkstroom.

Vooruit boeren

CONO heeft een naam hoog te houden op het gebied van duurzaamheid. Algemeen directeur Wim Betten: “Natuurlijk willen we niet stil blijven staan, we willen vooruit boeren. Bovendien weten wij dat er straks bepaalde wettelijke eisen op de boer afkomen. Met de aanvullingen op het duurzaamheidsprogramma willen we dat voor zijn. Ook de afnemers van onze premium kazen hebben steeds meer belangstelling voor – en baat bij de duurzame bedrijfsvoering op onze boerderijen. Wij willen de samenleving laten zien hoe goed onze boeren bezig zijn. Zij behoren tot de beste boeren ter wereld als het gaat om dierwelzijn en CO2 uitstoot en dat mag wat ons betreft wel eens wat vaker worden verteld. Als CONO blijven we ons hiermee onderscheiden, als boerencoöperatie met de lekkerste kaas, die de leden melkveehouders ook een eerlijke melkprijs garandeert!”